Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยฯ เปิดตัวโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมีความมุ่งหมาย ที่จะช่วยครูภาษาไทยแก้ปัญหาภาษาไทยที่อาจมีค้างคาใจอยู่จึงได้จัดทําคําอธิบายเรื่อง ภาษาไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังไม่กระจ่างชัด เพื่อให้ครูได้แง่คิด เกิ...

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยฯ ได้รับรางวัลเสถียรโกเศศวิถีกีรติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล เสถียรโกเศศวิถีกีรติ จากสมาคมภาษาและหนังสือ...

ผู้แทนสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผู้แทนสมาคมฯร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหารา...

สรุปผลการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องจิตรลดา...

ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.

คณะกรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม. โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภ...

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยอบรมครูเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยอย่างมีบูรณาการได้...

พรปีใหม่ สารจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมอาชีพครูภาษาไทย ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่...

สมาคมครูภาษาไทยฯร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า  กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานร...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยนำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ มีอาจารย์จากทุกภาค ๓๑ จังหว...

สมาคมฯ จัดประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น และประกาศผลการประกวดแล้วนั้น ในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดแถลง...

อบรมการสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเรื่อง การสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีสมาชิกจาก ๕ ภูมิภาค เข้ารับการอบรมกว่า 92 คน ได้แก่ ...