Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นย...

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๐๐ น. ตามโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร และร่วมบ...

สมาคมครูภาษาไทยฯ เปิดตัวโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมีความมุ่งหมาย ที่จะช่วยครูภาษาไทยแก้ปัญหาภาษาไทยที่อาจมีค้างคาใจอยู่จึงได้จัดทําคําอธิบายเรื่อง ภาษาไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังไม่กระจ่างชัด เพื่อให้ครูได้แง่คิด เกิ...

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยฯ ได้รับรางวัลเสถียรโกเศศวิถีกีรติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล เสถียรโกเศศวิถีกีรติ จากสมาคมภาษาและหนังสือ...

ผู้แทนสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผู้แทนสมาคมฯร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหารา...

สรุปผลการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องจิตรลดา...

ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.

คณะกรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม. โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภ...

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยอบรมครูเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยอย่างมีบูรณาการได้...

พรปีใหม่ สารจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมอาชีพครูภาษาไทย ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่...

สมาคมครูภาษาไทยฯร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า  กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานร...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยนำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ มีอาจารย์จากทุกภาค ๓๑ จังหว...