Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันฉัตรมงคล

“วันฉัตรมงคล” คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร เป็นวันที่มีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหาก...

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร “โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย” ไปจนถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร “โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย” ไปจนถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ การประพฤติตามหลักศีล ๕ เป็นการควบคุมตนให้...

โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการขึ้น  ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกเข้าร...

ฑีฆายุกา โหตุ ๙๐ พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศุภศรีที่สิบสองสิงหมาส ไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกศี สมเด็จพระราชินีนาถราชชนนี พระพันปีศรีแผ่นดินงามถิ่นไทย เย็นศิระพระบารมีพลีเพื่อราษฎร์ ปลุกศิลป์ศาสตร์ชาติสยามงามผ่องใส ครบ ๙๐ พระพรรษาเกริกฟ้าไกล น...

ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมาคมครูภาษาไทย ประชุมตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ...

เชิญร่วม โครงการ “ประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะมาถึงในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการที่ได้ทรงบำเพ็...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน และแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ที่ได้รับพ...