Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ

ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติ...

อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไท...

สมาคมครูภาษาไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ละเอียด สดคมขำ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ละเอียด สดคมขำ กรรมการสมาคมฯที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล...

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จัดการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับค...