Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ” เพื่อช่วยพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอนภาษาไทยให้เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่...

โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย

การประพฤติตามหลักศีล ๕ เป็นการควบคุมตนให้อยู่ในภาวะปกติ ไม่ประมาททั้งกาย วาจา ใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ช่วยให้การดำรงชีวิตมีความผาสุก ปัญหาสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ จะเกิดน้อยลง สังคมไทยย่อมสง...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การให้ความรู้ที่หลากหลาย (พหุ- ปัญญา) ในการสอนภาษาและวรรณคดี”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การให้ความรู้ที่หลากหลาย (พหุ-ปัญญา) ในการสอนภาษาและวรรณคดี” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูภาษาไทย นําความรู้ที่หลากหลายไปสอน นักเรียนให้เกิดพหุป...

ฑีฆายุกา โหตุ ๙๐ พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศุภศรีที่สิบสองสิงหมาส ไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกศี สมเด็จพระราชินีนาถราชชนนี พระพันปีศรีแผ่นดินงามถิ่นไทย เย็นศิระพระบารมีพลีเพื่อราษฎร์ ปลุกศิลป์ศาสตร์ชาติสยามงามผ่องใส ครบ ๙๐ พระพรรษาเกริกฟ้าไกล น...

อาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2565

ดุจโคมทอง ส่องดวงใจ ปวงไทยราษฎร์      ทุกรอยบาท ชาติร่มเย็น เป็นสักขี บำบัดทุกข์ สุขประชา ทั่วธานี      ด้วยบารมี พระปรีชญาณ สราญไทย หลากโครงการ สานพระบิดา พัฒนาชาติ      เกียรติประกาศ แผ่นดินทอง งามผ...

ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมาคมครูภาษาไทย ประชุมตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ...

เชิญร่วม โครงการ “ประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะมาถึงในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการที่ได้ทรงบำเพ็...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน และแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ที่ได้รับพ...