Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จั...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ในโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้ ”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้” เผยแพร่ ข้อมูลความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.attth.org) ในคอลัมน์ “บทความน่ารู้” ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดย...

โครงการอบรมเรื่อง การบูรณาการการสอนวรรณคดีไทยในปัจจุบัน และการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖

วรรณคดีไทยเป็นมรดกสำคัญของชาติ นอกจากเป็นแหล่งแสดงลักษณะภาษาประจำชาติแต่ละ สมัยแล้ว ยังเป็นแหล่งแสดงศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติด้วย วรรณคดีเป็นรากฐานของความคิด รวมทั้งความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย หากผู้เรี...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ดุจโคมทอง ส่องดวงใจ ปวงไทยราษฎร์      ทุกรอยบาท ชาติร่มเย็น เป็นสักขี บำบัดทุกข์ สุขประชา ทั่วธานี      ด้วยบารมี พระปรีชญาณ สราญไทย หลากโครงการ สานพระบิดา พัฒนาชาติ      เกียรติประกาศ แผ่นดินทอง งามผ...

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ ‘พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย’ ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคม ได้ไปร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ ‘พัฒนาทักษะภาษ...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญประกวดบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวคิด“เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ส่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวคิด“เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย” เข้าประกวดเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่...

เชิญร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ร่วมกับ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ โดยการสนับสนุนของกระ...