Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญ...

สมาคมครูภาษาไทยฯ เปิดตัวโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมีความมุ่งหมาย ที่จะช่วยครูภาษาไทยแก้ปัญหาภาษาไทยที่อาจมีค้างคาใจอยู่จึง...

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยฯ ได้รับรางวัลเสถียรโกเศศวิถีกีรติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล น...

ผู้แทนสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผู้แทนสมาคมฯร่วมลงนามถวายพระ...

สรุปผลการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ...

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ใ...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยอบรมครูเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัต...

พรปีใหม่ สารจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมใ...

สมาคมครูภาษาไทยฯร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการแข่งข...