สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นย...

โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอส...

“ของแถม กับ ของบริจาค” ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่ะ เพื่อนผู้รักภาษาไทยทุกคน ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคำที่ใช้กันอย่าง คุ้นเคยแต่อาจสับสน และส่งคำถามมาที่สมาคมครูภาษาไทยฯ เพื่อหาคำตอบและทำความกระจ่างในความหมายของคำนั้น ๆ สมาคมครูภาษาไทยฯยินดีไข...

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๐๐ น. ตามโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร และร่วมบ...

บทร้อยกรองใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งบทร้อยกรองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

สมาคมครูภาษาไทยฯ เปิดตัวโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมีความมุ่งหมาย ที่จะช่วยครูภาษาไทยแก้ปัญหาภาษาไทยที่อาจมีค้างคาใจอยู่จึงได้จัดทําคําอธิบายเรื่อง ภาษาไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังไม่กระจ่างชัด เพื่อให้ครูได้แง่คิด เกิ...

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยฯ ได้รับรางวัลเสถียรโกเศศวิถีกีรติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล เสถียรโกเศศวิถีกีรติ จากสมาคมภาษาและหนังสือ...

ผู้แทนสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผู้แทนสมาคมฯร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหารา...

สรุปผลการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องจิตรลดา...

ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.

คณะกรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม. โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภ...

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...