อบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยประสงค์จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงห่วงใยภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาติอย่างยิ่ง ประกอบกับสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว...

สมาคมครูภาษาไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ละเอียด สดคมขำ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ละเอียด สดคมขำ กรรมการสมาคมฯที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล...

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จัดการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับค...

ค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT   ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ในการจัดกิจกรรมค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 256...

ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

โครงการโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล

ในวันวันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จ...

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ได้มอบเป็นความรู้และข้อคิดหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนขอเชิญติดตามได้เลย...

หนังสือเชิญอบรม การสอน การอ่านและการเขียนเชิงบูรณาการ

ด้วยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดโครงการอบรมครูภาษาไทย เรื่อง “การสอน การอ่านและการเขียนเชิงบูรณาการ” วันที่  ๙-๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรม เอสดี อเวนิว  ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพมหานคร  เพื่อใ...

ประชุมกรรมการบริหาร ประจำเดิอนมกราคม ๒๕๕๙

รองศาตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดิอนมกราคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสราญชล  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ...

อาลัย อ.ประหยัด มลิวัลย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯและอดีตเหรัญญิกสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัย ที่ปรึกษาสมาคมฯและอดีตเหรัญญิกสมาคมฯ ซึ่งได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘     ณ ...