ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ – กาญจนา นาคสกุล

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ             พระเสด็จจากฟากฟ้าดินแดนสรวง                  พระนำปวงประชาไทยให้สุขสันต์ พระทรงสอนวิทยาสารพัน                             พระสร้างสรรค์ส...

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติ...

อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไท...

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแจกรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” มีศาสตราจารย์นายแพท...

อบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยประสงค์จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงห่วงใยภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาติอย่างยิ่ง ประกอบกับสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว...

สมาคมครูภาษาไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ละเอียด สดคมขำ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ละเอียด สดคมขำ กรรมการสมาคมฯที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล...

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จัดการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับค...

ค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT   ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ในการจัดกิจกรรมค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 256...

ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร