ความรู้เรื่อง “ผะหมี”

ความรู้เรื่อง "ผะหมี" ของอาจารย์นิภาพรรณ ธาราสันติสุข