สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

Category Archives: สารจากนายก

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

ครูภาษาไทยในประชาคมอาเซี่ยน

ครูภาษาไทยในประชาคมอาเซี่ยน : บทความแนะนำครูภาษาไทยสร้า

คำที่ใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์

คำที่ใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กา

หน้าที่ของครูในการสอนศิษย์

ครู มีหน้าที่สำคัญ ๒ ประการ คือ สอนความรู้ในทางวิชาการเ