Browsing Category

สารจากนายก

  • Home
  • สารจากนายก

สารจากนายก

พรปีใหม่ สารจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมใ...

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงห...

ครูภาษาไทยในประชาคมอาเซี่ยน

ครูภาษาไทยในประชาคมอาเซี่ยน : บทความแนะนำครูภาษาไทยสร้างพลังให้เด็กไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ศาส...

คำที่ใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์

คำที่ใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เนื่องจากวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุก...

หน้าที่ของครูในการสอนศิษย์

ครู มีหน้าที่สำคัญ ๒ ประการ คือ สอนความรู้ในทางวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานให้ศิษย์ได้ก้าวต่อไป ในชั้นสูง...