Browsing Category

สารจากนายก

สารจากนายก

พรปีใหม่ สารจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมอาชีพครูภาษาไทย ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่...

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแจกรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” มีศาสตราจารย์นายแพท...

ครูภาษาไทยในประชาคมอาเซี่ยน

ครูภาษาไทยในประชาคมอาเซี่ยน : บทความแนะนำครูภาษาไทยสร้างพลังให้เด็กไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ความสำคัญของอาเซี่ยน อาเซี่ยน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันอ...

คำที่ใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์

คำที่ใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เนื่องจากวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นมหามงคลคล้ายวันพระราชพิธีฉัตรมงคล จึงขอเสนอความรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึ่ง...

หน้าที่ของครูในการสอนศิษย์

ครู มีหน้าที่สำคัญ ๒ ประการ คือ สอนความรู้ในทางวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานให้ศิษย์ได้ก้าวต่อไป ในชั้นสูง กับสอนแนวทางการดำรงตนให้เป็นคนดีของสังคม ความรู้ทางวิชาการขั้นต้นที่สำคัญ คือ ความรู้วิชาภาษาไทย ซึ...