สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

Category Archives: ความรู้เพื่อครูไทย

ยูเนสโกยกย่อง ” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นพระโอรสในพระ

ยูเนสโกยกย่อง ” ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้รับยกย่องเป็นบุค

ยูเนสโกยกย่อง ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงได

ยูเนสโกยกย่อง ” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงได้รั

ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโ

ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้รับยกย่องเป็นบุคคล

ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงได้

ภาษาเกิดใหม่ ใช้ได้แต่ให้เหมาะสม

ภาษาเกิดใหม่ ใช้ได้แต่ให้เหมาะสม “ เรารักเธอจุงเบย บ่อง