Browsing Category

ข่าวกิจกรรมสมาคม

  • Home
  • ข่าวกิจกรรมสมาคม

ข่าวกิจกรรมสมาคม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารร่วมเป็นเจ้าภา...

ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารส...

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไ...

อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี...

อบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยประสงค์จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ม...

ค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT   ให้การสนับสนุนอุปกรณ...

ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษ...

โครงการโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล

ในวันวันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษ...