Browsing Category

ข่าวกิจกรรมสมาคม

ข่าวกิจกรรมสมาคม

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยอบรมครูเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยอย่างมีบูรณาการได้...

อบรมสัญจร เรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจัดอบรมสัญจร เรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ ในวันที่ ๑๘- ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี สนใจสมัครเข้าอบรมดูรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา

สมาคมครูภาษาไทยฯร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า  กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานร...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยนำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ มีอาจารย์จากทุกภาค ๓๑ จังหว...

สมาคมฯ จัดประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น และประกาศผลการประกวดแล้วนั้น ในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดแถลง...

สมาคมครูภาษาไทยฯ จัดประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ...

อบรมการสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเรื่อง การสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีสมาชิกจาก ๕ ภูมิภาค เข้ารับการอบรมกว่า 92 คน ได้แก่ ...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ

ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติ...