Browsing Category

ข่าวกิจกรรมสมาคม

  • Home
  • ข่าวกิจกรรมสมาคม

ข่าวกิจกรรมสมาคม

อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี...

อบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยประสงค์จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ม...

ค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT   ให้การสนับสนุนอุปกรณ...

ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษ...

โครงการโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล

ในวันวันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษ...

หนังสือเชิญอบรม การสอน การอ่านและการเขียนเชิงบูรณาการ

ด้วยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดโครงการอบรมครูภาษาไทย เรื่อง “การสอน การอ่านและการเขียนเชิ...

ประชุมกรรมการบริหาร ประจำเดิอนมกราคม ๒๕๕๙

รองศาตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหา...

อาลัย อ.ประหยัด มลิวัลย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯและอดีตเหรัญญิกสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัย ที่ปรึกษาสมาคมฯและอดีตเหรัญญิกสมาคมฯ ซึ...

กรรมการบริหาร สคทท.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยจ...