Browsing Category

ข่าวกิจกรรมสมาคม

ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน และแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ที่ได้รับพ...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องเกี้ยวเก้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องเกี้ยวเก้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งในระบบ on-line และ on-site เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนส่งเสริมค...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นย...

โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอส...

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๐๐ น. ตามโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร และร่วมบ...

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยฯ ได้รับรางวัลเสถียรโกเศศวิถีกีรติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล เสถียรโกเศศวิถีกีรติ จากสมาคมภาษาและหนังสือ...

สรุปผลการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องจิตรลดา...

ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.

คณะกรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุลในการถึงแก่อนิจกรรมของคู่ชีวิต พลเรือเอก ดร.ไพบูลย์ นาคสกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม. โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภ...

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยอบรมครูเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยอย่างมีบูรณาการได้...

อบรมสัญจร เรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจัดอบรมสัญจร เรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ ในวันที่ ๑๘- ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี สนใจสมัครเข้าอบรมดูรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา

สมาคมครูภาษาไทยฯร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า  กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานร...