Category Archives: ข่าวกิจกรรมสมาคม

อบรมการสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเรื่อง การสอนเขีย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งปร

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไ

ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งปร

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไ

อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไท

อบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยประสงค์จะแสดงความสำนึกในพระ

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแ

ค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนัก CSR & SUS

ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประ