All Posts By

admin

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ในโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้ ”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้” เผยแพร่ ข้อมูลความรู้ผ่านทางเ...

โครงการอบรมเรื่อง การบูรณาการการสอนวรรณคดีไทยในปัจจุบัน และการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖

วรรณคดีไทยเป็นมรดกสำคัญของชาติ นอกจากเป็นแหล่งแสดงลักษณะภาษาประจำชาติแต่ละ สมัยแล้ว ยังเป็นแหล่งแสดง...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ดุจโคมทอง ส่องดวงใจ ปวงไทยราษฎร์      ทุกรอยบาท ชาติร่มเย็น เป็นสักขี บำบัดทุกข์ สุขประชา ทั่วธานี  ...

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ ‘พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย’ ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไ...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญประกวดบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวคิด“เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ส่งบทเพลงแล...

เชิญร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ร่วมกับ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  จัดการแข่งข...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันฉัตรมงคล

“วันฉัตรมงคล” คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร เป็นวันที่มีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล...

โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจัดโคร...