อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยได้แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์ที่แสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ

สรุปผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นายรณชัย หวังกวดกลาง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ พระธีรวุฒิ สุธีรวุฑโฒ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ นายกรเอก เผื่อนผัน และ นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช

รวมผลงานการส่งประกวดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Tags: