ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อาจารย์ผู้สอนวิชาวรรณกรรมในมหาวิทยาลัย อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมและร้อยกรอง ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาคภูมิความพรั่งพร้อม พิมล
เกียรติก่องเกริกสากล กิจแก้ว
“ศิลปินแห่งชาติ”ชน สุขสวัสดิ์
สาดส่องวรรณศิลป์แพร้ว เพริศพร้อมเพลงพร

ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า จดจารค่า งามเอกอุ อนุสรณ์
ทุกบรรทัด ประกาศนาม งามบวร เกียรติขจร เจิดแจรง ดุจแสงเทียน
คือ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ สโมสรสมานมิตร สถิตเสถียร
บทร้อยกรอง คล้องจิตนำ เนิ่นจำเนียร ถ้อยทิพย์เวียน วนวาง กลางใจชน
พร้อม บทความ สารคดี มีสาระ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สวัสดิ์ผล
กลั่นกรองการ ใช้ภาษา งามน่ายล กอปรกิจอัน อำพน ทุกหนทาง
ความยินดี ปรีดา เปรมปราโมทย์ ชื่นรุ่งโรจน์ เรืองอนันต์ สิ่งสรรค์สร้าง
กราบอัญเชิญ พระไตรรัตน์ จัดพรวาง สุขทุกอย่าง เลิศพร้อม น้อมนำพา
เป็นเสาหลัก ภาษาไทย เพริศไพจิตร นิรมิต สืบสาน งานภาษา
เป็นศูนย์กลาง แจ้งประจักษ์ รักศรัทธา อยู่คู่ฟ้า เช่นนี้ นิรันดร์เทอญ

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
(นางอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส ร้อยกรอง)