อาเศียรวาทคําฉันท์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕