บทร้อยกรองใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งบทร้อยกรองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

Tags: