ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 

 

 

 

 

 

 

พระเสโทรินไหลปลายนาสิก              พระเนตรไหวระริกระยับแสง

พระหัตถ์หยิบแผนผังกางแสดง                พระโอษฐ์แจ้งโครงการเพื่อราษฎร
โครงการนี้เหมือนแก้มลิงอย่านิ่งเฉย  หรือละเลยพระดำรัสตรัสสั่งสอน
แก้น้ำท่วมน้ำขังอย่างแน่นอน                   ประเทศชาติประชากรจะร่มเย็น
นี่เพียงหนึ่งในโครงการหลายพันหมื่น      ทรงหยิบยื่นช่วยทุกทางอย่างที่เห็น
ประชาไทยยังอยู่ได้อย่างที่เป็น                พระราชกิจทรงบำเพ็ญต่อเนื่องมา
ตั้งแต่มีพระปฐมบรมราช-                          วโรงการทรงประกาศชัดเจนว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมา”               ก็ทรงเอื้อเพื่อประชาชนชาวไทย
จะมีเจ้าแผ่นดินใดในโลกหล้า         ที่ทรงปรานีราษฎร์ไปกว่าได้
ชีวิตนี้พลีถวายพระทรงชัย                        จะจงรักภักดีใครได้เท่านี้
พระเสโทหยาดหนึ่งหลั่งถึงพื้น                 หัวใจไทยนับหมื่นสิ้นสุขศรี
พระพักตร์เผือดพระเนตรล้าไร้เปรมปรีดิ์   ไทยนับล้านประหนึ่งมีทุกข์ท่วมใจ

หากคราใดทรงพระประชวรด้วย                ทุกหัวใจไทยแทบม้วยเพราะป่วยไข้
ทุกวันนี้มีที่หวังกำลังใจ                             ก็เพียงได้เห็นพระองค์ทรงสำราญ
อยากกราบทูลใต้ฝ่าละอองธุลีฯ                ว่าจงรักภักดีเกินกล่าวขาน
จงโปรดเกล้าฯ ละกิจการงาน                    เพียงชั่ววารหนึ่งบ้างก็ยังดี
จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศา      เสด็จมาประชุมกัน ณ ที่นี่
บันดาลดลให้พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์         จะเซ่นสรวงบวงพลีไม่เว้นวาย
ยอมแลกสิ่งใดใดในโลกสิ้น                      ทั้งทรัพย์สินเงินทองกองถวาย
เพียงพระองค์ทรงสำราญพระวรกาย         ราษฎร์ทั้งหลายยินยอมน้อมพลี
ด้วยเดชะพระบารมีเป็นล้นพ้น                   ที่คุ้มเกล้าฯ ประชาชนให้สุขศรี
แปดสิบเจ็ดพระชนมพรรษสวัสดี               น้อมชีวีถวายสัตย์ปฏิญาณ
“ในนามของประชาชนทั้งประเทศ        ทั้งนอกในขอบเขตถิ่นสถาน
ถวายชีพบูชิตเบื้องบทมาลย์                      จะกอปรกิจการงานโดยซื่อตรง
จะรักชาติศาสน์กษัตริย์ยิ่งชีวี                     จะรู้รักสามัคคีดังพระประสงค์
จะพัฒนาชาติไทยให้มั่นคง                        จะเสริมส่งพุทธศาสน์คู่ชาติไทย”
“ทีฆายุโก โหตุ มหาราช”                      ประชาชาติมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ทรงอยู่เหนือยิ่งกว่าเหนือหัวใจไทย           ราษฎร์ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพัชรี ลินิฐฎา
ประพันธ์ในนามสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย