Browsing Tags

อัตลักษณ์ของครูภาษาไทย

  • Home
  • อัตลักษณ์ของครูภาษาไทย

อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ (Identity) ของครูภาษาไทย

Identity อัตลักษณ์ของคุณครูภาษาไทย จากโครงการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้ที่หลากหลาย ในการสอนภาษาและวรร...