Browsing Tags

ส่งเสริมศีลธรรม

  • Home
  • ส่งเสริมศีลธรรม

โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย

การประพฤติตามหลักศีล ๕ เป็นการควบคุมตนให้อยู่ในภาวะปกติ ไม่ประมาททั้งกาย วาจา ใจ ไม่สร้างความเดือดร้...