Browsing Tags

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

  • Home
  • รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัว...