Browsing Tags

การแข่งขันทักษะภาษาไทย

  • Home
  • การแข่งขันทักษะภาษาไทย

เชิญร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ร่วมกับ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  จัดการแข่งข...

ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษ...