Browsing Tags

การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

  • Home
  • การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ใ...