Browsing Tags

การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑

  • Home
  • การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษ...