All Posts

Archives

  • Home
  • การสอนอ่านบทประพันธ์

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP.๑๙ “ตำนานเสภา มีมาแต่กรุงเก่า”

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP.๑๙ “ตำนานเสภา มีมาแต่กรุงเก่า”

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP17

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP17

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP16

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP16

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP15

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP15

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP14

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP14 – ครูเอียด

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP13

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP13 – ครูเอียด

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP12

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP12 – ครูเอียด

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP.8

การสอนอ่านบทประพันธ์ EP.8 – ครูเอียด