Browsing Category

แนะนำสื่อ-หนังสือ

  • Home
  • แนะนำสื่อ-หนังสือ

แนะนำสื่อ-หนังสือ

นิราศสุพรรณ : ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสุนทรภู่ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ

นิราศสุพรรณ : ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสุนทรภู่ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ คงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไ...

ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่

ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ สุนทรภู่ รัตนกวีสี่แผ่นดิน กวีเอกของไทย ซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณจ...

ชีวิตและงานของสุนทรภู่

ชีวิตและงานของสุนทรภู่ หนังสือ ชีวิตและงานของสุนทรภู่ เล่มนี้ ได้ประมวลประวัติของสุนทรภู่ กวีเอกของโ...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 5

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๕ อธิบายถ้อยคำเพื่อนำไปใช้ สำ...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 4

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๔ อ่านเขียนจากฉบับราชบัณฑิตยส...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 3

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๓ ฝึกอ่านเขียนจากหนังสือเก่าท...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 2

                  แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง   ชุดที่ ๒ เสริมอ่...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 1

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๑ เร่งรัดเสริมอ่าน – เข...