Browsing Category

แนะนำสื่อ-หนังสือ

แนะนำสื่อ-หนังสือ

นิราศสุพรรณ : ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสุนทรภู่ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ

นิราศสุพรรณ : ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสุนทรภู่ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ คงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า คนส่วนใหญ่รู้จักสุนทรภู่ กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ผู้นี้ ในฐานะผู้มีความเป็นเลิศในการแต่งกล...

ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่

ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ สุนทรภู่ รัตนกวีสี่แผ่นดิน กวีเอกของไทย ซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก นับเป็นมหากวีไทยที่มีผู้รู้จักมากที่สุดและได้รับการยกย่องมากที่ส...

ชีวิตและงานของสุนทรภู่

ชีวิตและงานของสุนทรภู่ หนังสือ ชีวิตและงานของสุนทรภู่ เล่มนี้ ได้ประมวลประวัติของสุนทรภู่ กวีเอกของโลกชาวไทย ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งกลอนสุภาพไว้อย่างครบถ้วน เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมว...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 5

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๕ อธิบายถ้อยคำเพื่อนำไปใช้ สำหรับครู นักเรียน และประชาชน (มี ๔ เล่ม) ราชบัณฑิตยสถาน. รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๑ . กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 4

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๔ อ่านเขียนจากฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำหรับครู นักเรียน และประชาชน (มี ๒ เล่ม) ราชบัณฑิตยสถาน . อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร . กรุงเทพฯ...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 3

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๓ ฝึกอ่านเขียนจากหนังสือเก่าที่ปรับปรุงใหม่ (มี ๔ เล่ม) กระทรวงศึกษาธิการ . แบบเสริมฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนภาษาไทย เล่ม ๑ . ก...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 2

                  แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง   ชุดที่ ๒ เสริมอ่าน-เขียนภาษาไทยจากง่ายไปหายาก  (มี ๓ เล่ม)   ปราณี ปราบริปู และคณะ. อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่...

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 1

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ ๑ เร่งรัดเสริมอ่าน – เขียนภาษาไทยจากง่ายไปหายาก (มี ๒ เล่ม) ปราณี ปราบริปู และคณะ. อ่านเขียนเรียนไทย เน้นการอ่าน. กรุงเทพฯ ...