Browsing Category

อาเศียรวาท พระราชดำรัส

อาเศียรวาท พระราชดำรัส

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ดุจโคมทอง ส่องดวงใจ ปวงไทยราษฎร์      ทุกรอยบาท ชาติร่มเย็น เป็นสักขี บำบัดทุกข์ สุขประชา ทั่วธานี      ด้วยบารมี พระปรีชญาณ สราญไทย หลากโครงการ สานพระบิดา พัฒนาชาติ      เกียรติประกาศ แผ่นดินทอง งามผ...

บทร้อยกรองใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งบทร้อยกรองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

พระราชดำรัส ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับภาษาไทย “

  “…เรื่องภาษาไทยที่เกี่ยวกับสมเด็จแม่นั้น เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ ๖ – ๗ ขวบ สมเด็จแม่ทรงสอนให้อ่านหนังสือวรรณคดีต่างๆ จำได้ว่าที่ง่ายและสนุกเหมาะสำหรับการเริ่มต้นก็คือ เรื่อง พระอภัยมณี...

พระราชดำรัส ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยภาษาไทยและความสำคัญของหนังสือ “

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วย ภาษาไทยและความสำคัญของหนังสือ “…เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

เนื่องในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  จะทรงมีพระชนมายุครบ  ๘๗  พรรษา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอ...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

              พระเสโทรินไหลปลายนาสิก              พระเนตรไหวระริกระยับแสง พระหัตถ์หยิบแผนผังกางแสดง                พระโอษฐ์แจ้งโครงการเพื่อราษฎร โครงการนี้เหมือนแก้ม...