Browsing Category

อาเศียรวาท พระราชดำรัส

อาเศียรวาท พระราชดำรัส

บทร้อยกรองใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งบทร้อยกรองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

พระราชดำรัส ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับภาษาไทย “

  “…เรื่องภาษาไทยที่เกี่ยวกับสมเด็จแม่นั้น เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ ๖ – ๗ ขวบ สมเด็จแม่ทรงสอนให้อ่านหนังสือวรรณคดีต่างๆ จำได้ว่าที่ง่ายและสนุกเหมาะสำหรับการเริ่มต้นก็คือ เรื่อง พระอภัยมณี...

พระราชดำรัส ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยภาษาไทยและความสำคัญของหนังสือ “

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วย ภาษาไทยและความสำคัญของหนังสือ “…เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

เนื่องในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  จะทรงมีพระชนมายุครบ  ๘๗  พรรษา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอ...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

              พระเสโทรินไหลปลายนาสิก              พระเนตรไหวระริกระยับแสง พระหัตถ์หยิบแผนผังกางแสดง                พระโอษฐ์แจ้งโครงการเพื่อราษฎร โครงการนี้เหมือนแก้ม...