Browsing Category

บทความ/เอกสารวิชาการ

อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ (Identity) ของครูภาษาไทย

Identity อัตลักษณ์ของคุณครูภาษาไทย จากโครงการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้ที่หลากหลาย ในการสอนภาษาและวรรณคดีไทย”   เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คําศัพท์ที่เกี่ยวกับ การกล่าวถึงพระคุณ ของพระมหากษัตริย์

คําว่า เฉลิมพระเกียรติ ยอพระเกียรติ อาศิรวาท ราชสดุดี ถวายพระพร มักมีผู้ใช้สับสนกันอยู่บ้าง เพราะจุดประสงค์ของการใช้คําดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกัน ทั้งเนื้อหาของคํากล่าวก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คื...

เรื่องของชื่อจริงชื่อเล่น

ชื่อที่มีใช้ในภาษาไทย แบ่งกว้าง ๆ ได้เป็นชื่อที่เป็นสามานยนาม และชื่อที่เป็นวิสามานยนาม. ชื่อที่เป็นสามานยนาม ได้แก่ คําที่ใชเเป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆทั่วไป. ทุกสิ่งต่างมีชื่อหรือคําเรียก คําเรียกหรือ ช...

การใช้คำ “กระ” ซึ่งมีใช้อยู่มากมายในภาษาไทย ที่ควรใช้ให้ถูกต้อง

สวัสดีค่ะเพื่อนครูภาษาไทยทุกคนและผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ช่วงนี้เราขอย้อนทวนการเผยแพร่“ความรู้เพื่อครูไทย”จากจดหมายข่าวสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมาเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์...

การอ่านจับประเด็นและการนำเสนอประเด็น

    รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ การอ่านจับประเด็นเป็นลักษณะหนึ่งของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (CRP) (Critical reading proficiency) ใช้ในการอ่านย่อหน้าเป็นหลัก เป็นการอ่านเพื่อความเ...

ร้อยกรอง – ลองอ่าน

ร้อยกรอง – ลองอ่าน : สาระความรู้และกลวิธีการอ่านบทร้อยกรองที่ครูภาษาไทยและนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนควรอ่าน ทองใบ แท่นมณี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (ม. ๗ – ม.๘) ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นน...

อะไรคือสิทธิมนุษยชน

อะไรคือสิทธิมนุษยชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล คำที่พูดถึงกันมากคำหนึ่งในระยะที่ผ่านมาไม่นานนี้คือ คำว่า สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมี ทุกคนจึงอ้างสิทธินี้จนลืมไปว่...

ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

    หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดี การส่งเสริมสถานภาพสตรี  และส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ ชาตกาล ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม...

ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และมานุษยศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี พระร...

ยูเนสโกยกย่อง ” พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นเรื่องที่น่าปีติยินดีที่พระมหา...

ยูเนสโกยกย่อง ” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวรรณกรรม การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และการต่างประเทศ เนื่องในวาระฉลอง ...

ยูเนสโกยกย่อง ” ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นเรื่องที่น่าปีติยินดีที่...