โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
การสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดำเนินการทั้งในห้องสัมมนาและในระบบออนไลน์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา โดยเลือกสมัครได้ตามรูปแบบของการสัมมนา ซึ่งได้จัดทำใบสมัครไว้ให้แล้วทั้งสองรูปแบบ โดยท่านสามารถดาวน์โหลด โครงการ กำหนดการณ์ และใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดโครงการสัมมนาเรื่องรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

 

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการสัมมนาเรื่อง รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

 

ใบประกาศรับสมัครสัมมนาออนไลน์

Tags: