โครงการประกวดแต่งคาประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะมาถึงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นี้ เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการที่ได้ทรงบาเพ็ญเพื่อประชาชนชาวไทย สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการ “ประกวดแต่งคาประพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” อันจะส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยได้แสดงความสามารถในการแต่ง คาประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วกัน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร