แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 1

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง

ชุดที่ ๑ เร่งรัดเสริมอ่าน – เขียนภาษาไทยจากง่ายไปหายาก (มี ๒ เล่ม)

ปราณี ปราบริปู และคณะ. อ่านเขียนเรียนไทย เน้นการอ่าน.
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๔. ๒๕๕๔. สำนักพิมพ์สายน้ำใจ.
จำนวน ๑๕๑ หน้า. ราคา ๖๕ บาท (กระดาษปอนด์อย่างดี)
เป็นหนังสือไม่จำกัดชั้นเรียน ไม่จำกัดวัย สำหรับเด็กเริ่มเรียน หรือสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเร่งรัดเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นหรือเป็นสื่อช่วยครูสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่เรียนช้า หรือนักเรียนที่ต้องการความเอาใจใส่ และเวลาในการสอนจากครูผู้สอนและผู้ปกครองมากกว่าปกติ เนื้อหาเรียงตามความง่ายไปหายาก และครบถ้วนตามลักษณะคำในภาษาไทย เมื่ออ่านเล่มนี้จบเด็กจะอ่านหนังสือภาษาไทยได้คล่องและอ่านหนังสือพิมพ์ได้

ปราณี ปราบริปู และคณะ. พัฒนาอ่านเขียนเรียนไทย เน้นการเขียน.
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๔. ๒๕๕๒. สำนักพิมพ์สายน้ำใจ
จำนวน ๑๓๔ หน้า. ราคา ๖๕ บาท (กระดาษปอนด์อย่างดี)
เป็นแบบฝึกเขียนใช้สอดคล้องควบคู่กับหนังสือเสริมการเรียนรู้ อ่านเขียนเรียนไทย ซึ่งเน้นการอ่าน แต่ พัฒนาอ่านเขียนเรียนไทย เน้นการเขียน โดยจัดลำดับตามความยากง่ายในการเรียนรู้ภาษาไทย และลักษณะโครงสร้างของภาษาไทย ไม่จำกัดชั้นเรียนและวัย เมื่อใช้แบบฝึกเล่มนี้ เด็กจะเขียนประวัติของตนเองได้ และมีพื้นฐานการเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง

การจัดจำหน่าย

ชุดที่ ๑ ของสำนักพิมพ์สายน้ำใจ สั่งซื้อได้ที่ฝ่ายจำหน่าย โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๔๕๓๙๒๔ หรือ ๐๘๑-๓๙๘๕๘๒๔
โทรสาร ๐๒-๒๗๗๖๒๕๓ ที่อยู่ ๗๓ ซอยวัฒนานิเวศน์ ๗ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐