แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 5

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง

ชุดที่ ๕ อธิบายถ้อยคำเพื่อนำไปใช้ สำหรับครู นักเรียน และประชาชน (มี ๔ เล่ม)

ราชบัณฑิตยสถาน. รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๑ .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๕๑. ราชบัณฑิตยสถาน
จำนวน ๒๐๐ หน้า . ราคา ๑๐๐ บาท .
อธิบายถ้อยคำภาษาไทยที่เคยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรียงตามลำดับอักษร เน้นให้สังเกตคำที่รูปเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน และคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ให้คนไทยมีความรู้และรักภาษาไทย

ราชบัณฑิตยสถาน. รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๒ .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๕๓. ราชบัณฑิตยสถาน
จำนวน ๒๕๒ หน้า . ราคา ๑๐๐ บาท .
อธิบายถ้อยคำภาษาไทยที่เคยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมจากหนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๑ คำที่อธิบายเรียงตามลำดับอักษร เน้นให้สังเกตคำที่รูปเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ให้คนไทยมีความรู้และรักภาษาไทย

ราชบัณฑิตยสถาน. รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๓ .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๕๓. ราชบัณฑิตยสถาน
จำนวน ๒๑๒ หน้า . ราคา ๑๐๐ บาท .
อธิบายถ้อยคำภาษาไทยที่เคยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมจากหนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๑ และ ๒ คำที่อธิบายเรียงตามลำดับอักษร เน้นให้สังเกตคำที่รูปเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ให้คนไทยมีความรู้และรักภาษาไทย

กาญจนา นาคสกุล. ภาษาไทย ชุด คำไทย .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๕๒. สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย,
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
จำนวน ๒๔๘ หน้า . ราคา ๒๐๐ บาท.
ผลงานของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ที่บริษัท ซีพี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดพิมพ์ให้แก่สมาคมครูภาษาไทยฯ เนื้อหาหนังสือ ประกอบด้วยคำ ความหมายของคำ และตัวอย่างการใช้คำ บอกที่มาและส่วนประกอบของคำ พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำอย่างละเอียดและชัดเจนจัดเป็นชุดๆ มีดรรชนีค้นคำ เพื่อให้ผู้อ่านหาคำที่ต้องการได้ง่าย นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นไปที่สนใจสามารถอ่านเข้าใจได้ โดยเฉพาะครูภาษาไทยทุกคน ควรได้อ่านอย่างยิ่ง

การจัดจำหน่าย

ชุดที่ ๕ สั่งซื้อได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน ถนนเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๖๐๔๖๖-๗๐
ชุดที่ ๕ เฉพาะหนังสือ ภาษาไทย ชุดคำไทย สั่งซื้อได้ที่ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๔๖๑๗๙ หรือ ๐๘๑-๓๙๘๕๘๒๔ โทรสาร ๐๒-๖๒๘๕๓๔๓