แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 4

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง

ชุดที่ ๔ อ่านเขียนจากฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำหรับครู นักเรียน และประชาชน (มี ๒ เล่ม)

ราชบัณฑิตยสถาน . อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. ๒๕๕๔. ราชบัณฑิตยสถาน
จำนวน ๑๒๖ หน้า . ราคา ๒๐ บาท .
ประมวลคำที่มักมีผู้อ่านผิดและเขียนผิด เรียงตามลำดับอักษร นอกจากนี้ยัง ได้รวบรวมคำวิสามายนามที่สำคัญ ชื่อจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ถนน ตรอก ซอย พระอารามหลวง (เฉพาะบางชื่อ) การอ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป

ราชบัณฑิตยสถาน . การใช้ กระ และ กะ .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๖. ๒๕๕๑. ราชบัณฑิตยสถาน
จำนวน ๒๑๔ หน้า . ราคา ๓๐ บาท .
รวบรวมคำที่ใช้ “กระ” และ “กะ” ทั้งหมดในภาษาไทย พร้อมอธิบายความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าเพื่อป้องกันการใช้ผิด

การจัดจำหน่าย

ชุดที่ ๔ สั่งซื้อได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน ถนนเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๖๐๔๖๖-๗๐