แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 3

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง

ชุดที่ ๓ ฝึกอ่านเขียนจากหนังสือเก่าที่ปรับปรุงใหม่ (มี ๔ เล่ม)

กระทรวงศึกษาธิการ . แบบเสริมฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนภาษาไทย เล่ม ๑ .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๗. ๒๕๕๓. องค์การค้าของ สกสค.
จำนวน ๑๐๗ หน้า . ราคา ๓๙ บาท
ให้ความรู้ด้านหลักเกณฑ์ทางภาษาสั้น ๆ ฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำประสมคำ วลี ประโยค ฝึกทักษะการเขียนและวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกวิธี โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีกิจกรรมและเกมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยฝึกทักษะอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ . แบบเสริมฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนภาษาไทย เล่ม ๒ .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๗. ๒๕๕๓. องค์การค้าของ สกสค.
จำนวน ๑๒๓ หน้า . ราคา ๔๓ บาท
ให้ความรู้ด้านหลักเกณฑ์ทางภาษาสั้น ๆ ฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำประสมคำ วลี ประโยค ฝึกทักษะการเขียนและวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกวิธี โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีกิจกรรมและเกมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยฝึกทักษะอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ . แบบเสริมฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนภาษาไทย เล่ม ๓ .
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๗. ๒๕๕๓. องค์การค้าของ สกสค.
จำนวน ๑๒๓ หน้า . ราคา ๕๕ บาท
ให้ความรู้ด้านหลักเกณฑ์ทางภาษาสั้น ๆ ฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำประสมคำ วลี ประโยค ฝึกทักษะการเขียนและวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกวิธี โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีกิจกรรมและเกมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยฝึกทักษะอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ. แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น (ฉบับปรับปรุง).
กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๒. ๒๕๕๓. องค์การค้าของ สกสค.
จำนวน ๑๑๑ หน้า . ราคา ๕๘ บาท .
เสนอกระบวนการสอนอ่านจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม เรียนรู้พยัญชนะ สระ การประสมอักษร การสะกดคำ แจกลูก ผันอักษร แล้วฝึกอ่านเป็นคำ ข้อความและเรื่องราว
แบบเรียนเล่มนี้ได้รับยกย่องจากทั้งผู้อ่านในอดีตว่าเป็นแบบเรียนที่แสดงภูมิปัญญาการสอนอ่านแบบไทย ทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจและรวดเร็วนำไปสู่การเรียนรู้ด้านอื่นต่อไป

การจัดจำหน่าย
ชุดที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่งซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๙๑๙๑๐ ถึง ๑๑ หรือ ๐๘๖-๕๒๖๙๓๘๒ หรือสาขาลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๘๓๐๓๓ หรือ ๐๒-๕๑๔๔๐๓๓