แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 2

                  แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง

 

ชุดที่ ๒ เสริมอ่าน-เขียนภาษาไทยจากง่ายไปหายาก  (มี ๓ เล่ม)

 

ปราณี ปราบริปู และคณะ. อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่ม ๑.

กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๒. ๒๕๕๓. สำนักพิมพ์สายน้ำใจ

จำนวน ๑๔๑ หน้า. ราคา ๗๘ บาท (กระดาษปอนด์อย่างดี)

รวมแบบฝึกหัดอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามมาตรฐานหลักสูตรแบบเข้ม หรือนักเรียนปฐมวัยที่ต้องการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น หรือนักเรียนชั้นใดก็ได้ที่ต้องซ่อมเสริมการเรียนรู้ตามความยากง่ายของภาษาไทย เนื้อหาเรียงลำดับตั้งแต่อ่านเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมอักษรการผันวรรณยุกต์  และพยัญชนะสะกดตรงมาตรา  เน้นการสอนทั้งแบบแจกลูกแบบสะกดคำ และการอ่านเป็นคำ

 

ปราณี ปราบริปู และคณะ. อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่ม ๒.

กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๕๔. สำนักพิมพ์สายน้ำใจ

จำนวน ๑๘๘ หน้า. ราคา ๑๒๐ บาท (กระดาษปอนด์อย่างดี)

รวมแบบฝึกหัดอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ ตามมาตรฐานหลักสูตรแบบเข้ม หรือนักเรียนชั้นใดก็ได้ที่ต้องซ่อมเสริมการเรียนรู้ ตามความยากง่ายของภาษาไทย เนื้อหาเรียงลำดับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงรูปสระ มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำ คำที่มี  ห นำ อ นำ  คำที่ใช้สระ ใ- ไ-  -ย ไ-ย เน้นการสอนทั้งแบบแจกลูก แบบสะกดคำ และการอ่านเป็นคำ รวมทั้งพัฒนาไปถึงการเขียนประโยคและข้อความสั้นๆ

 

ปราณี ปราบริปู และคณะ. อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่ม ๓.

กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๕๔. สำนักพิมพ์สายน้ำใจ

จำนวน ๑๒๔ หน้า. ราคา ๑๐๒ บาท (กระดาษปอนด์อย่างดี)

รวมแบบฝึกหัดอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ ตามมาตรฐานหลักสูตรแบบเข้ม หรือนักเรียนชั้นใด ก็ได้ที่ต้องซ่อมเสริมการเรียนรู้ตามความยากง่ายของภาษาไทย    เนื้อหาเรียงลำดับตั้งแต่คำที่มีอักษรนำ   คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร  คำที่มีลักษณะพิเศษ  คำที่มักเขียนผิด  การเขียนข้อความ และงานเขียนสั้นๆเบื้องต้น

 

                 มาตรฐานการเรียนรู้ เมื่อจบและผ่านการอ่านการเขียนจากหนังสือชุดที่ ๑ หรือชุดที่ ๒ แล้ว จะอ่านหนังสือพิมพ์ได้ และเขียนภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานได้อย่างดีใช้ได้ทั้งเด็กปกติ และเด็กที่เรียนช้า

การจัดจำหน่าย

 

ชุดที่ ๒ ของสำนักพิมพ์สายน้ำใจ สั่งซื้อได้ที่ฝ่ายจำหน่าย โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๔๕๓๙๒๔ หรือ ๐๘๑-๓๙๘๕๘๒๔

โทรสาร ๐๒-๒๗๗๖๒๕๓  ที่อยู่  ๗๓ ซอยวัฒนานิเวศน์ ๗ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐