การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานกรรมการ

 

Tags: