เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ท่านตลอดไป

ประวัติของท่าน ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล

https://www.orst.go.th/iwfm_table_lite.asp?i=0050002705001003%2F63EYN3842016