อาลัย อ.ประหยัด มลิวัลย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯและอดีตเหรัญญิกสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัย ที่ปรึกษาสมาคมฯและอดีตเหรัญญิกสมาคมฯ ซึ่งได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘     ณ ฌาปนสถานวัดสังเวช  กทม.