หนังสือเชิญอบรม การสอน การอ่านและการเขียนเชิงบูรณาการ

ด้วยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดโครงการอบรมครูภาษาไทย เรื่อง “การสอน การอ่านและการเขียนเชิงบูรณาการ” วันที่  ๙-๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรม เอสดี อเวนิว  ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยได้นำความรู้จากการอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการได้และยังสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการใช้โครงงานเป็นสื่อ

สามารถดาวน์โหลด หนังสือเชิญและโครงการคลิกได้ที่นี่

โครงการอบรมเรื่องการสอนการอ่านและการเขียนเชิงบูรณาการ

หนังสือเชิญอบรม

 

 

 

Tags: