อบรมการสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเรื่อง การสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีสมาชิกจาก ๕ ภูมิภาค เข้ารับการอบรมกว่า 92 คน ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจรับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มที่กันอย่างถ้วนหน้าขอชื่นชมมา ณ ที่นี้

 

 

 

 

 

Tags: