สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยอบรมครูเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยอย่างมีบูรณาการได้ สาระในการอบรมมุ่งเน้นในด้านเทคนิคการสอนวรรณคดีเชิงบูรณาการ การเขียนสารคดี การเขียนเรียงความ และการอ่านทำนองเสนาะ รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ซึ่งสมาชิกผู้เข้าอบรม ให้ความสนใจรับความรู้และร่วมกิจกรรมการอบรมเป็นอย่างดี

 

Tags: