โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการขึ้น  ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกเข้ารับการอบรมจาก ๗ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และกรุงเทพมหานคร รวมผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๘ คน การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาชิกให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง