สรุปผลการจัดโครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ ๒๕๖๒

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  ได้จัดโครงการอบรมครูภาษาไทย เรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการขึ้น ระหว่างวันที่  ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ  ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอสดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สามารถสอนภาษาไทย เชิงบูรณาการได้ การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกสมัครเข้ารับการอบรมจากทุกภาค รวม ๓๑ จังหวัด จำนวน ๑๐๙ คน  คณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร ๒๐ คน รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๑๒๙ คน

การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในกรุงเทพมหานคร สมาชิกสามารถเดินทางเข้ามารับการอบรมได้สะดวก  ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจำนวน  ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๔   และผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกฯจำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖

 

 

สรุปเนื้อหาและคลิปเสียง ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

สรุปเนื้อหาและคลิปเสียง ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

สรุปเนื้อหาและคลิปเสียง วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่