สารจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖