สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร การสัมมนาครั้งนี้จัดทั้งในรูปแบบออนไลน์และสัมมนาในห้อง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และรองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาและประชุมสามัญประจำปีรวม ๑๒๐ คน โดยร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน ๘๐ คน และสัมมนาในห้องจำนวน ๔๐ คน

Tags: