ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 โดยรางวัลนี้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มอบแด่นักเขียน นักกวี นักหนังสือพิมพ์ นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2544 อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ 30 ปี ประจวบกับในปี 2544 เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ 110 ปี ของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2435- 2519) และครบรอบ 10 ปีที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสรเสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล

 

Tags: