ยูเนสโกยกย่อง ” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวรรณกรรม การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และการต่างประเทศ เนื่องในวาระฉลอง ๒๐๐ ปีวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เป็นเรื่องที่น่าปีติยินดีที่พระมหากษัตริย์ไทย พระราชวงศ์ และบุคคลทั่วไป ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ได้ทรงสร้างสรรค์และได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายฝากไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้รับการยกย่องในระดับโลก ตราบใดที่คนในชาติเรายังคงหมั่นแสวงหาความรู้ ใช้ความคิด แล้วลงมือปฏิบัติ ในอนาคตจะมีชาวไทยได้รับเกียรติเช่นนี้สืบเนื่องไปแน่นอน