ยูเนสโกยกย่อง ” ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
เป็นเรื่องที่น่าปีติยินดีที่พระมหากษัตริย์ไทย พระราชวงศ์ และบุคคลทั่วไป ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ได้ทรงสร้างสรรค์และได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายฝากไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้รับการยกย่องในระดับโลก ตราบใดที่คนในชาติเรายังคงหมั่นแสวงหาความรู้ ใช้ความคิด แล้วลงมือปฏิบัติ ในอนาคตจะมีชาวไทยได้รับเกียรติเช่นนี้สืบเนื่องไปแน่นอน