สมาคมครูภาษาไทยฯ เปิดตัวโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมีความมุ่งหมาย ที่จะช่วยครูภาษาไทยแก้ปัญหาภาษาไทยที่อาจมีค้างคาใจอยู่จึงได้จัดทําคําอธิบายเรื่อง ภาษาไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังไม่กระจ่างชัด เพื่อให้ครูได้แง่คิด เกิดความเข้าใจในเรื่องที่อาจจะยัง ไม่แจ้งชัด จึงได้จัดโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้” เพื่อให้กรรมการบริหารของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยช่วยอธิบายเรื่องที่คิดว่าครูภาษาไทย ควรรู้ หากครูมีปัญหาที่ต้องการถามเรื่องใด กรรมการของสมาคมครูภาษาไทยฯ จะช่วยหา คําตอบให้ปัญหาใดไม่สามารถตอบให้เข้าใจได้ก็จะหาผู้รู้มาช่วยอธิบาย จึงขอเชิญครูภาษาไทย

ส่งคําถามของท่านมาที่สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยโดยผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.attth.org ในช่วงแรกนี้ กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยจะผลัดกันนําสิ่งที่น่าสนใจมาอธิบาย วันละเรื่อง จึงขอเชิญครูภาษาไทยติดตามคําอธิบายที่สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้เสนอ

Tags: