ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ในโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้ ”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้” เผยแพร่ ข้อมูลความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.attth.org) ในคอลัมน์ “บทความน่ารู้” ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยจัดทำคำอธิบายเรื่องของภาษาไทยและวรรณคดีไทยในประเด็นต่างๆ เฉพาะที่ยังไม่กระจ่างชัด เพื่อช่วยให้ครูภาษาไทยได้แง่คิด และเกิดความเข้าใจได้มากขึ้น ขณะนี้มีผลงานเผยแพร่แล้วจำนวน ๑๐๐ เรื่อง

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้โครงการได้ที่นี่