นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

วันนี้ (วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565) เวลา 20.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

1. นางกาญจนา นาคสกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2564

2. นางณัชชา พันธุ์เจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาวิจิตรศิลป์ (ดุริยางคศิลป์) ประจำปี 2564

3. นายประนอม จันทรโณทัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

4. นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ในหลวงพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายภิญโญ พานิชพันธ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

6. นางสิริพร ฉัตรทิพากร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปี 2564

7. นายสุทธวัฒน์ เบญจกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

8. นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

Tags: