พรปีใหม่ สารจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมอาชีพครูภาษาไทย ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดีไทย ร่วมประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูภาษาไทยเพื่อให้ช่วยกันจรรโลง และสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่ต่อไป